Chuyên đề Hàm ẩn liên quan đến GTLN – GTNN của hàm số có lời giải

0
97

[Trích dẫn tài liệu]

VD – VDC NHÓM TOÁNVD – VDC

Chuyên đề:

CÁC DẠNG TOÁN VỀ HÀM ẨN  LIÊN QUAN ĐẾN GTLN, GTNN  CỦA HÀM SỐ

CÁC DẠNG TOÁN VỀ HÀM ẨN LIÊN QUAN ĐẾN BÀI TOÁN GTLN GTNN CỦA HÀM SỐ PHẦN I: Xác định trực tiếp GTLN, NN hoặc thông qua phép biến đổi đồ thị

 1. Cho đồ thị, BBT của hàm số ( ) y f x = , tìm GTLN, GTNN của hàm số ( ) ( ) ( ), y f x y f u x = = trên khoảng, đoạn.
 2. Cho đồ thị, BBT của hàm số ( ) y f x = , tìm GTLN, GTNN của hàm số ( ) ( ) ( ), y f x y f u x = = trên khoảng, đoạn.
 3. Cho đồ thị, BBT của hàm số ( ) y f x = , tìm GTLN, GTNN của hàm số ( ) ( ) ( ), y f x y f u x = = trên khoảng, đoạn.
 4. Cho đồ thị, BBT của hàm số ( ) y f x = , tìm GTLN, GTNN của hàm số ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,,, y f x b y f u x b y f x a b y f u x a b = + = + = + + = + +trên khoảng, đoạn.
 5. Cho đồ thị, BBT của hàm số ( ) y f x = , tìm GTLN, GTNN của hàm số ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,,, y f x b y f u x b y f x a b y f u x a b = + = + = + + = + +trên khoảng, đoạn.
 6. Cho đồ thị, BBT của hàm số ( ) y f x = , tìm GTLN, GTNN của hàm số ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,,, y f x b y f u x b y f x a b y f u x a b = + = + = + + = + +trên khoảng, đoạn.

PHẦN II:

Xác định GTLN, NN hoặc so sánh các giá trị của hàm số thông qua tích phân hoặc so sánh diện tích hình phẳng.

 1. Cho đồ thị, BBT của hàm số ( ) ‘ yfx = , tìm GTLN, GTNN của hàm số ( ) y f x = trên khoảng, đoạn.
 2. Cho đồ thị, BBT của hàm số ( ) ‘ yfx = , tìm GTLN, GTNN của hàm số ( ) y f x = trên khoảng, đoạn.
 3. Cho đồ thị, BBT của hàm số ( ) ‘ yfx = , tìm GTLN, GTNN của hàm số ( ) y f x = trên khoảng, đoạn.
 4. Cho đồ thị, BBT của hàm số ( ) ‘ yfx = , tìm GTLN, GTNN của hàm số ( ) y f x a b = + +trên khoảng, đoạn.
 5. Cho đồ thị, BBT của hàm số ( ) ‘ yfx = , tìm GTLN, GTNN của hàm số ( ) y f x b = + trên khoảng, đoạn.
 6. Các dạng khác

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here