Đề KSCL Toán 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

0
97

[Trích dẫn tài liệu] Câu 1: Tìm tập xác định D của hàm số ( )1 2 3 31 yx = − . A. 11 ;; 33 D = −∞ − ∪ +∞. B. 1 \ 3 D= ±. C. D=. D. 11 ;; 33 D = −∞ − ∪ +∞. Câu 2: Cho đường tròn ( ) 22: 2 4 20 0 C x y x y +++−= . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: A. ( ) C có bán kính 5 R= . B. ( ) C không đi qua điểm ( ) 1;1A . C. ( ) C đi qua điểm ( ) 2;2M . D. ( ) C có tâm ( ) 1;2I .

Câu 3: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số

2 1xy x + = A. 3 B. 2 C. 1 D. 0 Câu 4: Cho hàm số 21 1 + = − xy x , Chọn phát biểu đúng? A. Đường tiệm cận đứng 2 =x . B. Đường tiệm cận đứng 1 =y . C. Đường tiệm cận đứng 1 =x . D. Đường tiệm cận đứng 2 =y . Câu 5: Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số 3 2 mxy xm − = − đồng biến trên từng khoảng xác định. A. ( ) 6; 6− . B. ) 6; 6 − . C. [ ] 6;6− . D. ( 6;6 − .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here