Đề khảo sát lần 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

0
127

[Trích dẫn tài liệu] Câu 1. Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) cos3 f x x = . A. cos3 d sin3 x x x C = +∫ . B. cos3 d 3sin3 x x x C = +∫ . C. 1 cos3 d sin3 3 x x x C =− +∫ . D. 1 cos3 d sin3 3 x x x C = +∫ . Câu 2. Đồ thị hàm số ( ) y f x = đối xứng với đồ thị của hàm số ( ) 0, 1x y a a a = > ≠ qua điểm ( ) 1;1I . Giá trị của biểu thức 1 2 log 2019a f  +  bằng A. 2016 − . B. 2017. C. 2017 − . D. 2019. Câu 3. Nếu ( )22 3 2 3 2 m− − < + thì A. 3 2 m≠ . B. 1 2 m> . C. 3 2 m> . D. 1 2 m< . Câu 4. Cho hai đường thẳng song song 1 d , 2 d . Trên 1 d lấy 5 điểm phân biệt tô màu xanh, trên 2 d lấy 8 điểm phân biệt tô màu đỏ. Xét tất cả các tam giác có đỉnh lấy từ các điểm trên. Chọn ngẫu nhiên một tam giác. Tính xác suất để tam giác được chọn có đúng hai đỉnh màu xanh. A. 4 11 . B. 5 143 . C. 5 11 . D. 7 11 .Câu 5. Với ,2 nn ∈≥  và thỏa mãn 2 2 2 2 234 1 1 1 1 9 … 5n C C C C + + + + =. Tính giá trị của biểu thức ( ) 53 2 4! nn CCP n ++= − . A. 53 90 . B. 59 90. C. 61 90. D. 29 45

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here