Đề khảo sát lần 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

0
141

[Trích dẫn tài liệu] Câu 1. Cho dãy số ( ) nu thỏa mãn 1u1 = và n 1 n u 2u 5 + = + . Tìm n n ulim 2
là: A. 3. B. 0. C. 6 . D. +∞. Câu 2. Cho khối tứ diện ABCD có ABC  và ABD  đều cạnh 6a, M là trung điểm AC và N nằm trên cạnh BD sao cho BN=2ND. Mặt phẳng chứa M,N và song song với AB chia khối tứ diện ABCD thành hai khối đa diện, thể tích của khối đa diện chứa điểm A bằng 333a 4 . Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (ABD). A. 0 45 . B. 0 60 . C. 0 90 . D. 0 30 . Câu 3. Cho ba số thực dương a, b, c khác 1 và thỏa mãn a c a c log b log b log 2020.log b. += Khẳng định nào sau đây là đúng ?. A. ac 2020 = . B. bc 2020 = . C. ab 2020 = . D. abc 2020 = . Câu 4. Cho khối chóp S.ABC có SA=2a, SB=3a, SC=a, 000 ASB 90 , BSC 60 , CSA=120  . Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) bằng: A. 2a 3 . B. a2 2 . C. a 2 . D. a3 2 . Câu 5. Tìm tập hợp các giá trị của tham số thực m để hàm số y msinx 7x 5m 3 = + − + đồng biến trên R. A. m7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here