Đề thi thử THPTQG 2020 môn Sinh học lần 1 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

0
76

[Trích dẫn tài liệu] Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là bao nhiêu? A. 30%          B. 20%   C. 10%        D. 40%

Có tối đa bao nhiêu loại côđôn mã hóa cho các axit amin có thể được tạo ra trên đoạn phân tử mARN gồm 3 loại nuclêôtit là A, U và G? A. 27 B. 64 C. 21 D. 24

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai? A. Đột biến gen có thể làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô của gen B. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit có thể không làm thay đổi tỉ lệ (A+T)/(G+X) của gen C. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen D. Những cơ thể mang alen đột biến đều là thể đột biến Câu 84: Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã? A. tARN B. mARN C. ADN D. rARN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here