Đề KSCL THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Sinh học trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

0
96

[Trích dẫn tài liệu] Khi nói về hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?  I. Nếu xảy ra đột biến ở giữa gen cấu trúc Z thì có thể làm cho prôtêin do gen này quy định bị bất hoạt.  II. Nếu xảy ra đột biến ở gen điều hòa R làm cho gen này không được phiên mã thì các gen cấu trúc Z, Y, A cũng không được phiên mã.  III. Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành thì các gen cấu trúc Z, Y, A không được phiên mã.   IV. Nếu xảy ra đột biến mất 1 cặp nuclêôtit ở giữa gen điều hòa R thì có thể làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactôzơ. A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Khi nói về cơ chế phát sinh đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng? A. Hóa chất 5BU (5-brôm uraxin) có thể gây đột biến thay thế cặp A-T thành T-A. B. Tia tử ngoại có thể gây ra đột biến thêm một cặp A-T. C. Guanin dạng hiếm (GP*P) có thể kết cặp với ađênin (A) trong quá trình nhân đôi ADN. D. Đột biến gen có thể xảy ra ngay cả khi môi trường không có tác nhân gây đột biến.

Nhận định nào sau đây là sai khi nói về quá trình phiên mã? A. Enzim ARN pôlimeraza tổng hợp mARN có chiều 5’->3’. B. Enzim ARN pôlimeraza thực hiện phiên mã cùng lúc trên 2 mạch của ADN. C. Phiên mã diễn ra trên 1 đoạn phân tử ADN. D. Nguyên liệu là các ribônuclêôtit tự do trong môi trường nội bào.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here