Đề kiểm tra lần 1 Sinh học 12 năm 2019 – 2020 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

0
77

[Trích dẫn tài liệu] Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn? A. Đảo đoạn. B. Mất đoạn. C. Lặp đoạn. D. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.

Ở cây trưởng thành thoát hơi nước chủ yếu qua: A. Cả hai con đường qua khí khổng và cutin. B. Lớp cutin. C. Khí khổng D. Biểu bì thân và rễ.

Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ (A+T)/(G+X) = ¼ thì tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là A. 20% B. 10% C. 25% D. 40%

Các loại Nuclêotit trong phân tử ADN là: A. Uraxin, Timin, Ađênin, Xitôzin và Guanin. B. Guanin, Xitôzin, Timin và Ađênin. C. Ađênin, Uraxin, Timin và Guanin. D. Uraxin, Timin, Xitôzin và Ađênin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here