Đề khảo sát Sinh học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

0
91

[Trích dẫn tài liệu] Theo F. Jacôp và J. Mônô, trong cấu trúc của opêron Lac không có thành phần nào sau đây? A. Vùng khởi động (P). B. Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A. C. Gen điều hòa (R). D. Vùng vận hành (O).

Loài động vật nào sau đây thực hiện quá trình trao đổi khí qua hệ thống ống khí? A. Châu chấu. B. Giun đất. C. Tôm càng xanh. D. Thỏ.

Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ protein loại histon với thành phần nào sau đây? A. rARN. B. tARN. C. mARN. D. ADN.

Nhận định nào sau đây đúng? A. Dung dịch cônsixin gây ra đột biến mất cặp nuclêôtit. B. Đột biến gen gây hậu quả nặng nề hơn so với đột biến NST. C. Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm (GP*P) kết cặp với Timin sẽ gây đột biến thay thế cặp nuclêôtit. D. Chất 5-BU gây đột biến thay thế cặp A-T thành cặp G-X qua 2 lần tái bản ADN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here