Đề thi thử Lịch sử THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An

0
87

[Trích dẫn tài liệu]

Câu 1: Hoạt động có tính chính trị của giai cấp tư sản giai đoạn 1919 – 1925 là A. chống độc quyền thương cảng Sài Gòn (1923). B. chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam kì (1923). C. vận động phong trào “Chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa” (1919). D. lập ra Đảng Lập hiến (1923), nhóm Nam Phong và Trung Bắc tân văn.

Câu 2: Sự phân hóa trong nội bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đầu năm 1929 chứng tỏ A. chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá sâu rộng vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước. B. các tổ chức cộng sản ở Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu lịch sử. C. khuynh hướng vô sản đã hoàn toàn thắng thế trong phong trào cách mạng Việt Nam. D. phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Câu 3: Đầu thế kỷ XX, lực lượng xã hội nào đã tiếp nhận tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài truyền bá vào nước ta? A. Sĩ phu yêu nước phong kiến. B. Sĩ phu yêu nước thức thời. C. Tiểu tư sản. D. Tư sản.

Câu 4: Ý nào sau đây không phải là bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc đấu tranh chống các thế lực ngoại xâm và nội phản trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945? A. Đề cao thế hợp pháp và sức mạnh của chính quyền cách mạng. B. Tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa. C. Mềm dẻo về sách lược, cứng rắn về nguyên tắc. D. Phân hóa và cô lập kẻ thù, tập trung vào kẻ thù nguy hiểm nhất.

Câu 5: Ý nào sau đây phản ánh không đúng nguyên nhân thất bại của phong trào kháng chiến chống Pháp xâm lược ở Nam Kì nửa sau thế kỉ XIX? A. Phong trào thiếu sự liên kết, thống nhất. B. Tương quan lực lượng chênh lệch không có lợi cho ta, vũ khí thô sơ. C. Sự nhân nhượng, thỏa hiệp của Triều đình Huế. D. Nhân dân không kiên quyết đánh Pháp và không có người lãnh đạo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here