Đề kiểm tra lần 1 Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

0
50

[Trích dẫn tài liệu]

Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa A. phong trào công nhân, phong trào tư sản và phong trào nông dân. B. phong trào công nhân với phong trào yêu nước. C. chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước. D. chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân.

Câu 2: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản”. Đây là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi A. tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari. B. gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai. C. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. D. đọc bản Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc .

Câu 3: Giai cấp công  nhân Việt Nam có đặc điểm gì? A. Chịu ba tầng áp bức bóc lột. B. Chịu hai tầng áp bức bóc lột. C. Phân hóa thành hai bộ phận. D. Có quyền lợi gắn với Pháp.

Câu 4: Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức Cộng sản năm 1929 có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam? A. Từ đây, cách mạng Việt Nam có đội ngũ cán bộ đảng viên kiên trung. B. Chuẩn bị tất yếu cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. C. Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường lối khoa học, sáng tạo. D. Chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 5: Sự kiện  nào sau đây đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? A. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước thuộc địa. B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công và việc thành lập nhà nước Xô viết. C. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và hậu quả của nó. D. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân ở các nước tư bản.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here