Đề khảo sát Lịch sử 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

0
74

[Trích dẫn tài liệu]

Câu 1: Kẻ thù chính của nhân dân các nước Đông Nam Á ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) kết thúc là A. chế độ phân biệt chủng tộc. B. chủ nghĩa thực dân cũ. C. chủ nghĩa thực dân mới. D. giai cấp địa chủ phong kiến.

Câu 2: : Cơ quan nào dưới đây không trực thuộc Liên hợp quốc? A. Tòa án quốc tế. B. Ban thư kí. C. Hội đồng bảo an. D. Ủy ban châu Âu.

Câu 3: Đường lối của Đảng cộng sản Trung Quốc từ sau năm 1978 có điểm gì mới so với trước? A. Nền dân chủ nhân dân. B. Thực hiện cải cách mở cửa. C. Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc. D. Con đường Xã hội chủ nghĩa.

Câu 4: Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại hội nghị nào? A. Xan Phranxixcô. B. Pốtxđam. C. Vécxai. D. Ianta.

Câu 5: Ý nào không phản ánh đúng vai trò của Việt Nam trong ASEAN hiện nay ? A. Đóng vai trò tích cực trong việc thành lập Cộng đồng ASEAN cuối năm 2015. B. Góp phần tích cực trong thúc đẩy kết nạp các nước còn lại, hình thành một khối ASEAN thống nhất gồm 10 nước. C. Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN từ năm 2010 đến nay. D. Việt Nam là một thành viên đáng tin cậy, có trách nhiệm và tích cực trong ASEAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here