Lý thuyết – Bài tập sự điện li có đáp án

0
50

[Trích dẫn tài liệu]

  1. Hiện tượng điện li:

1.Thí nghiệm: Qua thí nghiệm ta thấy  *

NaCl (rắn, khan); NaOH (rắn, khan), các  dd ancol etylic (C2H5OH) , glixerol (C3H5(OH)3) không dẫn điện.  * Các dd axit, bazơ và muối đều dẫn điện được.

2.Nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axit, bazơ, muối:

– Tính dẫn điện là do trong dd của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do gọi là các ion.

– Quá trình phân li các chất trong nước ra ion gọi là sự điện li.

– Những chất tan trong nước phân li ra ion gọi là những chất điện li.

– Axit, bazơ, muối là các chất điện li.

– Phương trình điện li:        HCl → H+ + Cl-.

NaOH → Na+ + OH-.

NaCl → Na+ + Cl-.

* Các ion dương gọi là catin và ion âm là anion.

  1. Phân loại chất điện li:
  2. Chất điện li mạnh, chất điện li yếu:

a/ Chất điện li mạnh: là các chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

* Chất điện li mạnh gồm : axit mạnh, bazơ manh và hầu hết các muối.

* Khi viết phương trình điện li dùng dấu →

b/ Chất điện li yếu: là các chất khi tan trong nước, chỉ có một phần số phân tử hòa tan phân li ra ion, còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dd.

* Chất điện li yếu gồm : axit yếu và bazơ yếu.

* Khi viết phương trình điện li dùng dấu

* Đây là một quá trình thuận nghịch, khi tốc độ phân li và tốc độ kết hợp bằng nhau thì cân bằng của quá trình điện li được thiết lập. Đây là một cân bằng động và tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng của Lơ-Sa-tơ-li-e.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here