Đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An

0
152

[Trích dẫn tài liệu] Cho 1 mol amino axit X (công thức có dạng HR2RNCRnRHR2nRCOOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 125,5 gam muối. Tên gọi của X là  A. lysin. B. glyxin. C. alanin. D. valin.

Phát biểu nào sau đây đúng?  A. Trong peptit chỉ có các gốc α-amino axit liên kết với nhau bằng liên kết peptit.  B. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.  C. NHR2RCHR2RCHR2RCONHCHR2RCOOH là một đipeptit.  D. Thủy phân hoàn toàn peptit trong dung dịch axit HCl sẽ thu được muối của β-amino axit.

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím ngả màu xanh?  A. HCl. B. CR6RHR5RNHR2R. C. HR2RNCHR2RCOOH. D. CHR3RNHR2R. Câu 44. Loại phân bón nào sau đây làm cho đất bị chua thêm?  A. Phân lân. B. Phân NPK. C. Phân đạm amoni. D. Phân kali.

Etylaxetat bị thuỷ phân trong dung dịch NaOH cho sản phẩm muối nào sau đây?  A. HCOONa. B. CHR3RCOONa. C. CR2RHR5RONa. D. CR2RHR5RCOONa.

Nhận xét nào sau đây không đúng?  A. PVC được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.  B. Cao su là loại vật liệu polime có tính đàn hồi.  C. Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.  D. Tơ nilon – 6,6 thuộc loại tơ poliamit.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here