Đề kiểm tra lần 1 Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

0
103

[Trích dẫn tài liệu] Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A. CH2=CHCOONa và CH3OH. B. CH3COONa và CH3CHO. C. CH3COONa và CH2=CHOH. D. C2H5COONa và CH3OH.

Nhận xét nào sau đây không đúng về tinh bột? A. Thủy phân hoàn toàn cho glucozơ. B. Có phản ứng tráng bạc. C. Là chất rắn, màu trắng, vô định hình. D. Là hỗn hợp của amilozơ và amilopectin.

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? A. CH3CH2NHCH3. B. (CH3)3N. C. CH3NH2. D. CH3NHCH3.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here