Đề khảo sát lần 1 Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

0
100

[Trích dẫn tài liệu] Nhận định sai là   A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương.   B. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)R2R.   C. Phân biệt tinh bột và xenlulozơ bằng IR2R.   D. Phân biệt glucozơ và fructozơ bằng nước brom.

Đun nóng m gam chất hữu cơ X (chứa C, H, O) với 100 ml dung dịch NaOH 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 80 ml dung dịch HCl 0,5M. Làm bay hơi cẩn thận dung dịch sau khi trung hòa thu được 7,36 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức Y, Z và 15,14 gam hỗn hợp 2 muối khan, trong đó có một muối của axit cacboxylic T có mạch không phân nhánh. Cho các phát biểu sau: (1) Axit T có chứa 2 liên kết π trong phân tử. (2) Chất hữu cơ X có chứa 12 nguyên tử hiđro. (3) Ancol Y và Z là 2 chất đồng đẳng liên tiếp với nhau. (3) Số nguyên tử cacbon, hiđro và oxi trong axit T đều bằng 4. Số phát biểu đúng là:   A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:  – Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 0,25 mol COR2R và 0,35 mol HR2RO.  – Đun nóng phần 2 với HR2RSOR4R đặc ở 140PoPC tạo thành 1,362 gam hỗn hợp ba ete. Hoá hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,48 gam OR2R (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là    A. 36% và 24%.  B. 60% và 40%. C. 40% và 60%.  D. 24% và 36%.

Khi lên men glucozơ với xúc tác phù hợp thu được hợp chất hữu cơ X. Biết số mol khí sinh ra khi cho X tác dụng với Na dư và khi cho X tác dụng với NaHCOR3R dư là bằng nhau. X không có nhóm CHR2R. Mặt khác, đốt cháy 9 gam X thu được 6,72 lít COR2R (đktc) và 5,4 gam HR2RO. Tên gọi của X là:   A. Axit axetic.  B. Axit 2-hiđroxi propanoic   C. Axit propanđioic.  D. Axit 3-hiđroxi propanoic.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here