Đề khảo sát Hóa học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

0
83

[Trích dẫn tài liệu] Cho 4,68 gam một kim loại M vào nước dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là A. Ca. B. Ba. C. Na. D. K.

Để phân biệt 3 mẫu hóa chất riêng biệt: Phenol, axit acrylic, axit axetic bằng một thuốc thử, người ta dùng thuốc thử là A. Dung dịch AgNO3/NH3. B. CaCO3. C. Dung dịch Br2. D. Dung dịch Na2CO3.

Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no, mạch hở là A. Phản ứng thế và phản ứng cháy. B. Phản ứng tách. C. Phản ứng thế. D. Phản ứng cộng.

Số đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C5H12 là A. 6 đồng phân. B. 5 đồng phân. C. 4 đồng phân. D. 3 đồng phân.

Khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là A. 2,2-đimetylpropan. B. 2-metylbutan. C. pentan. D. 2-đimetylpropan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here