Home Hóa Học Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa Học

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa Học

Đề thi thử THPT Quốc gia môn hóa từ các trường THPT, đề thi thử, đề KSCL của các tỉnh. Bộ đề thi thử THPT quốc gia môn hóa được cập nhật thường xuyên, đầy đủ, có đáp án và lời giải chi tiết.

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Hóa học

Đề thi thử THPTQG 2020 môn Hóa học lần 1 trường Yên Lạc 2...

0
Dung dịch X chứa HR2RSOR4R 0,2M và HCl 0,1M, dung dịch Y chứa KHCOR3R 0,3M và BaClR2R 0,1M. Cho 0,5 lít dung dịch...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Hóa học

Đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường...

0
Cho 1 mol amino axit X (công thức có dạng HR2RNCRnRHR2nRCOOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 125,5 gam...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Hóa học

Đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Hóa học 12 trường Nguyễn Viết Xuân...

0
Số đồng phân amin đơn chức bậc 1 có công thức phân tử CR7RHR9RN là A. 6. B. 3. C. 4. D. 5. Chất...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Hóa học

Đề KSCL THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Hóa học trường Đồng Đậu...

0
Điểm giống nhau về cấu tạo giữa tinh bột và xenlulozơ là A. được tạo nên từ nhiều phân tử glucozơ. B. được...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Hóa học

Đề kiểm tra lần 1 Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường Hàn...

0
Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A. CH2=CHCOONa và CH3OH. B. CH3COONa...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Hóa học

Đề khảo sát lần 1 Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường Đoàn...

0
Nhận định sai là   A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương.   B. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)R2R.  ...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Hóa học

Đề khảo sát Hóa học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận...

0
Cho 4,68 gam một kim loại M vào nước dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,344 lít khí...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Hóa học

Đề khảo sát Hóa học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô...

0
Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ: Ban đầu trong cốc chứa nước vôi trong. Sục rất từ từ COR2 Rvào cốc cho...